"Jediný prípad, keď je úspech pred
 
veľkou drinou, ktorá k nemu vedie,
 
existuje iba v slovníkoch."
 
-----------------------------
 
"Naša loajalita patrí tím, ktorí ju nikdy
 
nespochybňujú."
 
------------------------------
 
"My nemáme sny, máme ciele!"
 

  

  

 Celkový počet návštev:    

 

 Nájdete nás:

 Školská 3, 949 01 Nitra

 Tel: +421 917 181 903

 E-mail: tothova@aktothova.sk

 www.aktothova.sk

 

 

 

 (c) 2017 Advokátska kancelária JUDr. Tímea Tóthová. 

       Všetky  práva vyhradené.

 

  

  

 HLAVNÉ OBLASTI SLUŽIEB

             

  

    TRESTNÉ PRÁVO - poskytujeme odborné právne služby v tresnom konaní pre osoby v akomkoľvek

    postavení, či už sa jedná o svedka, podozrivého, obvineného, obžalovaného, odsúdeného a taktiež

    poskytujeme ochranu poškodeným z trestných činov fyzickým aj právnickým osobám. Zabezpečujeme

kvalifikovanú obhajobu v rámci celého trestného konania, teda v prípravnom konaní, v súdnom

konaní a aj vo vykonávacom konaní. Vypracujeme žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného,

žiadosti o milosť, o zahladenie odsúdenia, o rozhodnutie o osvedčení, trestné oznámenia, návrhy,

odvolania, dovolania, návrhy na obnovu konania a ostatné žiadosti.

------------------------------------------------------------------

OBČIANSKE PRÁVO - poskytujeme odborné právne služby a poradenstvo v oblasti sporovej aj

nesporovej agendy civilného práva, vrátane zastupovania fyzických a právnických osôb pred súdmi

a notármi ako súdnymi komisármi. Ďalej zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok prostredníctvom žalôb,

 zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového

spoluvlastníctva manželov, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam

 (vypracovanie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy a i.), zastupovanie v katastrálnom

 konaní, vypracovanie žalôb a zastupovanie v konaní vo veci zodpovednosti za škodu a bezdôvodné

 obohatenie, žaloby na  ochranu vlastníckeho práva, vydržanie, dedenie, ochrana spotrebiteľa, susedské

 spory, ochrana  osobnosti, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, zastupovanie v exekučnom konaní,

vypracovanie ďalších zmlúv (napr. zmluva o budúcej zmluve, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná

zmluva a iné).

------------------------------------------------------------------

RODINNÉ PRÁVO - poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti s rozvodom a úpravou styku rodičov s

maloletými deťmi, zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona o rodine, rozvod manželstva,

úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, zverenie

maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, zmena súdneho rozhodnutia o zverení

maloletého dieťaťa, vyživovacia povinnosť medzi rodičmi a deťmi, zvýšenie a zníženie výživného

vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela, zastupovanie v

konaní o schválení úkonu za maloleté dieťa, určenie rodičovstva, osvojenie a iné.

------------------------------------------------------------------

OBCHODNÉ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ - poskytujeme komplexné právne služby

pri tvorbe,  úprave, posudzovaní a ukončení všetkých druhov zmlúv podľa Obchodného zákonníka

(kúpna zmluva,  zmluva o dielo, licenčná zmluva, úverová zmluva, mandátne zmluvy, zmluva o

obchodnom zastúpení,  zmluva o tichom spoločenstve a iné). Ďalej poskytujeme komplexné právne

 služby týkajúce sa  zakladania obchodných  spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová

 spoločnosť, družstvo,  verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a obchodné spoločnosti

 podľa práva Európskej Únie), ďalších právnických osôb, vrátane ich správy, zmeny (zmena obchodného

 mena, sídla,  štatutárneho orgánu, spoločníkov, zmeny a doplnenie perdmetov podnikania, prevod

 obchodných podielov, zmena právnej formy a iné), fúzie a akvizície týchto právnických osôb. V

 neposlednom rade  zlúčenie, rozdelenie, zrušene, likvidáciu a ich výmaz z príslušného registra.

------------------------------------------------------------------

PRACOVNÉ PRÁVO - poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva, vypracovanie

pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dokumentov,

týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru,

dohoda o skončení pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe),

zastupovanie klientov v konaní pred súdom a iné.

------------------------------------------------------------------

OBETE DOPRAVNÝCH NEHÔD - poskytujeme komplexné právne služby v oblasti zabezpečenia náhrady

škody pre klientov, ktorí sa sami alebo ich blízke osoby stali obeťami dopravnej nehody. Komunikujeme

s príslušnými poisťovňami tak, aby klient získalnároky, o ktorých ani netuší, že môže mať.

------------------------------------------------------------------

ZASTUPOVANIE KLIENTOV - zastupujeme klientov pred súdmi, štátnymi orgánmi a verejnými orgánmi

alebo organizáciami, tretími osobami, pred súdmi v konaniach podľa európskeho a medzinárodného

práva.

------------------------------------------------------------------

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK - poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti súdneho aj

mimosúdneho vymáhania pohľadávok a ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným

vymáhaním pohľadávok zo strany tretích osôb.

------------------------------------------------------------------

MEDIÁLNE PRÁVO - poskytujeme komplexné poradenstvo pri uzatváraní zmlúv a riešení vzťahov

medzi autormi a vydavateľmi alebo prevádzkovateľmi médií, riešenie vzťahov medzi médiami

a poskytovateľmi súvisiacich služieb, zastupovanie pred súdmi a regulačnými orgánmi.

------------------------------------------------------------------

ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO - zabezpečujeme zastupovanie zdravotníckych zariadení, lekárov a profesíjne/

stavovské organizácie lekárov. Pre fyzické osoby poskytujeme hlavne služby, ktoré sú zamerané na

ochranu ich práv prostredníctvom žalôb o náhradu škody, nemajetkovej ujmy, podania na Úrad pre

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, riešenie prípadov poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré

neboli poskytnuté "lege artis", zastupovanie v konaniach pred úradom pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou a podobne. V závislosti od potrieb klienta, poskytujeme aj služby, ktoré sú zamerané

na analýzu zdravotníckych predpisov, prípravu, prpomienkovanie zmlúv na dodávku tovarov, služieb,

zdravotníckych výkonov, vymáhanie pohľadávok a iné.